نشرات

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری د افغانستان بانک

بولتن ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

بولتن ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵

بولتن ربع دوم سال مالی ۱۳۹۵

بولتن ربع اول سال مالی ۱۳۹۵

بولتن نیمه اول سال مالی ۱۳۹۶