نشرات

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری د افغانستان بانک سال مالی 1397

راپورسالانه 1396

راپور سالانه سال 1395

راپور سالانه سال 1394

راپور سالانه سال 1393

راپور سالانه سال 1392

راپور سالانه سال 1391

راپور سالانه سال 1390

راپور سالانه سال 1389

راپور سالانه سال 1388

راپور سالانه سال 1387

راپور سالانه سال 1386

راپور سالانه سال 1385

بولتن اقتصادی و احصائیوی سالانه د افغانستان بانک سال مالی 1395

بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع سوم سال مالی1395

بولتن اقتصادی و احصائیوی ربعوار د افغانستان بانک ربع دوم سال مالی 1395

Pagination