اعلان بست خالی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۰:۳۵
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه: آفیسر ارشد CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: هفتم (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی

مدیریت، دریافت و تحلیل مشکلات تخنیکی جهت رفع مشکلات به وقت معیین آن

دریافت و ارایۀ معلومات به مدیر مستقیم جهت پیگیری مشکلات سیستم سی بی اس

سهل سازی کار های شعبات از طریق سیستم سی بی اس

همکاری در اطلاع مراجع تدارکاتی و خدماتی حین بروز عوارض تخنیکی وسایل اداری آمریت عمومی مالی و محاسبه

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت آزمایش سیستم های بانکی بمنظور حصول اطمینان از صحت و عملکرد آن

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت حصول اطمینان از صحت بودن راپورهای آزمایش، تحقق و ادغام سیستم ها

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت تحلیل مشکلات تخنیکی سیستم های سی بی اس، معاشات، دارایی های ثابت و غیره

تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد تقنینی و اداری مربوط به شعبات و کارکنان ذیدخل به اساس هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

جمع آوری و توحید راپور های ماهوار، ربعوار بخش و ارسال آن به مدیر مستقیم

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین با در نظر داشت مراجعه و اقدام دقیق

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

درجه تحصیلی: حد اقل لیسانس در بخش های MCS, ACCA, BCS, Database Development, Application Development

تجربه: دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

آشنائی به قوانین کارکنان خدمات ملکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

بلدیت به کار گروپی

حفظ محرمیت و ظیفوی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

این بست برای کدر های مسلکی و شایسته جدیداً عودت شده اعلان گردیده بناً برایشان مختص می باشد.

علاقمندان میتوانند سي وی (CV)، کاپی رنگه سند تحصیلی، تذکره و سند تثبیت شده مهاجرت از نهاد های مربوطه، به فارمت PDF تهیه نموده و به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies