راپور ورکولو لپاره فارمټونه او لارښونې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  

د مالي راپورونو په اړه دستورونه: د شمنیو د ډله بندۍ فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د شتمنیو د ډله بندۍ جدول

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

بیلانس شیټ (مدغم)

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د مالي راپورونو په اړه لارښوونې: بیلانس شیټ (مدغم)

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د بیلانس شیټ د اضافي توکو د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د بیلانس شیټ د اضافي توکو د راپور ورکونې فورم

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د مالي راپورونو په اړه دستورونه: د مبلغ او د ټاکل شوې مودې د شمېر پر بنسټ د امانتونو د تفکیک فورمه، ربعوار

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د پورونو راپور او د بانک د پوروړو ژمنې

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

له بیلانس شیټ څخه بهر مشتقات او توکي

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د ټاکل شويو شتمنیو د توکو جغرافیايي وېش

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د ګټې او زیان راپور (مدغم)

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د اضافي توکو د راپور ورکونې فورمه/ د ګټې او زیان د فارمټ راپور

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د ګټې او زیان د راپور د اضافي توکو د راپور ورکونې فورم

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د ټکټانې نرخ د حساسیت د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د ټکټانې نرخ سروې

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د پانګونې اړوند د حسابونو د ترکیب د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د پانګونې د حسابونو د ترکیب د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د سیالیت د تناسب جدول

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د پاتې پورونو لست

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د بهرنیو اسعارو د پرانیستي وضعیت د توکو اړوند د راپور ورکونې فورم

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د اسعارو د تبادلې پرانیستی وضعیت

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د مالي راپورونو د ترتیبولو لپاره لارښوونې: د صعب الحصول او نا سنجول شویو پورونو د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د صعب الحصول او نا سنجول شوي پورونو د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د هېواد او ولایتونو پر بنسټ د پورونو د وېش د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

له زېرمو سره مطابقت

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

له کریډټي زېرمو سره مطابقت

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د مقرراتي پانګې اړوند د راپور ورکونې فورم

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د صعب الحصول او نا سنجول شوي پورونو د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د سکتور پربنسټ د صعب الحصول او نا سنجول شوي پورونو د راپور ورکونې فورمه

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول

د سوداګریزو حسابونو مرکبه پلان

د مالی صورت حسابونو فارمټونه

د فایل ترلاسه کول