د پولي سیاست اډانه

د افغانستان بانک د خپلو پولي سیاستونو په طرحې، تر لاس لاندې نیولو او اجراء کولو کې د پولي متحولو د هدف له اډانې څخه کار اخلي. په دې اډانه کې، د افغانستان بانک په اقتصاد کې د نغدینګۍ د کچې د کنټرولولو لپاره د پولي سیاسټ له ابزارونو څخه کار اخلي.

په اقتصاد کې د نغدینګۍ د کچې کنټرول خورا زیات ارزښت لري، له همدې امله د سیالیت په کچه کې هر ډول بدلونونه په هېواد کې په ټولیزه اقتصادي کړنو باندې نېغ په نېغه اغیز پرېږدي. د همدې لپاره، د سیالیت او نغدینګۍ په کچه کې بدلونونه باید د اقتصادي ودې د نرخ او همدا ډول د ملي پیسو د تقاضا پر بنسټ وي.