د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
     
     

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
سرليک کټه ګورۍ  
د پولي خدمتونو او یا د صرافۍ د شرکت جواز د غوښتنلیک فورم   د سند ترلاسه کول
د صرافانو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود   د سند ترلاسه کول
د صرافانو ورځنۍ لیک پاڼه (روزنامچه)   د سند ترلاسه کول
سرليک کټه ګورۍ  
د حقیقی اشخاصو لخوا د صرافۍ یا پولی خدمتونو د شرکت د جواز اخیستلو لپاره درخواستۍ فورم   د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود    د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو ورځنۍ لیک پاڼه   د سند ترلاسه کول
د صرفانو او د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د حمایوی سندونو د ترلاسه کولو لارښود   د سند ترلاسه کول