لارښوونې

سرلیک  
د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل د خطرونو د ارزونې لارښود د سند ترلاسه کول
د اوسني وضعیت لپاره د اسعارو د تیلګرافي لېږدونو لارښود د سند ترلاسه کول