اطلاعاتوته لاسرسی

د هېواد د اساسي قانون د پنځوسمې مادې د دریمې فقرې پر بنسټ د دولتي ادارو معلوماتو ته د افغانستان د اتباعو د لاسرسۍ حق د قانون د حمکونو په محدوده کې په پام کې نیول شوی دی. دا چې د اجرااتو روڼتیا او حساب ورکونه د افغانستان بانک له بنسټیزو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي، د افغانستان بانک د دې بنسټیز ارزښت د رعایتولو په موخه معلوماتو ته د لاسرسۍ د برخې له لارې د افغانستان بانک د دندو، سیاستونو، کړنو او لاسته راوړنو او په ټولیزه توګه د هېواد د بانکي نظام په اړه د خلکو پوښتنو ته د ځواب ورکونې ترڅنګ د خلکو لخوا د غوښتل شویو معلوماتو په برخه کې هم عمل کوي.

د مسئول نوم:  
د اړیکي شمیره: ۲۱۰۴۱۴۶ (۲۰)
ایمیل آدرس: media@dab.gov.af
اطلاعاتوته د لاسرسي قانون د فایل ترلاسه کول

اطلاعاتوته د لاسرسي فورم

د فایل ترلاسه کول