دسترسی به اطلاعات

بر اساس مفاد فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی کشور مبنی بر حق دسترسی اتباع افغانستان به اطلاعات از ادارات دولتی در حدود احکام قانون در نظر گرفته شده است. از اینکه شفافیت و حساب دهی از اجراآت یکی از ارزش های محوری د افغانستان بانک است، دافغانستان بانک به منظور رعایت این ارزش محوری، از طریق بخش دسترسی به اطلاعات ضمن اینکه به سوالات مردم در قبال وظایف، سیاست ها، عملکرد و دستاورد های د افغانستان بانک و در کُل نظام بانکی کشور پاسخ ارائه می کند، در زمینه اطلاعات درخواستی مردم نیز عمل میکند.

فرد مسئول:  
شماره تماس: ۲۱۰۴۱۴۶ (۲۰)
ایمیل آدرس: media@dab.gov.af
فورم دسترسی به اطلاعات دریافت فایل
قانون دسترسی به اطلاعات دریافت فایل