آمار مالی

 بانکها

عنوان رده  
آمار ربعوار سکتور مالی ربع دوم و سوم سال ۲۰۱۹ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع چهارم سال ۲۰۱۸ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع چهارم سال ۲۰۱۷ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع سوم سال ۲۰۱۷ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع دوم سال ۲۰۱۷ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع چهارم سال ۲۰۱۶ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع چهارم سال ۲۰۱۶ احصايه ها دریافت  سند
آمار ربعوار سکتور مالی ربع سوم سال ۲۰۱۶ احصايه ها دریافت سند
 آمار ربعوار سکتور مالی ربع دوم سال ۲۰۱۶ احصايه ها دریافت  سند
گزارش ربعوار مالی و احصائیوی سکتور مالی احصايه ها دریافت سند

نهاد های غیر بانکی

نهاد های پول الکترونیکی

عنوان رده  
گزارش جمع آوری شده شاخص هایمؤسسات پول الکترونیکی طی ربع اول الی اخیر ماه مارچ ۲۰۱۸

نهاد های پول الکترونیکی

دریافت  سند

گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع چهارم الی اخیر ماه دسامبر 2017 نهاد های پول الکترونیکی

دریافت سند

گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه جون 2017

نهاد های پول الکترونیکی

دریافت سند

گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع اول الی اخیر ماه مارچ 2017 نهاد های پول الکترونیکی

دریافت  سند

گزارش جمع آوري شده شاخص هاي مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع چهارم الی اخیر ماه قوس 1395 نهاد های پول الکترونیکی

دریافت  سند

گزارش جمع آوری شده شاخص های نهاد های پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه سنبله 1395 نهاد های پول الکترونیکی

دریافت سند

گزارش جمع آوری شده شاخص های نهاد های پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه جوزا 1395            نهاد های پول الکترونیکی

دریافت سند

صرافان

فراهم کننده گان خدمات پولی