طرح و تصمیم گیری سیاست پولی

د افغانستان بانک مسوولیت و صلاحیت کامل دارد تا در افغانستان تصمیم سیاست های پولی را اتخاذ نماید.

 مطابق مادۀ 2.1 قانون د افغانستان بانک: "هدف اولیۀ د افغانستان بانک باید حصول و حفظ ثبات قیم داخلی باشد". به همین ترتیب، مطابق مادۀ دوم این قانون، یکی از وظایف اساسی د افغانستان بانک عبارت از طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی کشور است.

بر اساس مفاد این قانون، د افغانستان بانک مسوول طرح و اتخاذ سیاست های پولی در افغانستان میباشد. به این منظور، کمیتۀ سیاست پولی (MPC) ایجاد گردیده که تحت ریاست رئیس کُل د افغانستان بانک اداره می‌شود. معاون اول رئیس کُل به عنوان معاون رئیس، اعضای شورای عالی به صفت اعضاء و آمر عمومی سیاست پولی به عنوان سکرتر کمیته مسئولیت دارند. کمیتۀ سیاست پولی از نزدیک با آمریت سیاست پولی، آمریت عملیات بازار و آمریت نظارت مالی کار می‌کند.

مسوولیت کمیتۀ سیاست پولی

کمیتۀ سیاست پولی عمدتاً مسوولیت تعیین موضع سیاست پولی را بدوش دارد که در یک سال چهار مرتبه تدویر جلسه نمایند. کمیتۀ سیاست پولی تغییرات و انکشافات اقتصادی کشور را از نزدیک و به دقت کامل نظارت میکند و همچنان وضعیت اقتصادی بین المللی را نیز زیر نظر داشته و برای ذخایر خالص بین المللی و پول در گردش اهداف تعیین مینمایند.

وظایف کمیتۀ سیاست پولی

وظیفۀ عمدۀ کمیتۀ سیاست پولی اجرای وظایف اساسی د افغانستان بانک در مطابقت با قانون د افغانستان بانک می‌باشد، که قرار ذیل است:

1. طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی؛

2. طرح پالیسی ذخایر و وضعیت ذخایر ارزی در مطابقت با قانون د افغانستان بانک؛

3. وضع مقررات در امر اجرای پالیسی نرخ مبادله و عملیات بازار آزاد؛

4. تصمیم گیری روی نگهداری و مدیریت ذخایر د افغانستان بانک مطابق قانون د افغانستان بانک؛

5. منظوری مقررات برای تسهیل معاملات الکترونیکی میان د افغانستان بانک، بانک‌های تجارتی و مشتریان؛

6. منظوری مقررات برای تنظیم (Repo) و نرخ‌‌های تکتانه؛

7. امضای تفاهمنامه های بین المللی تصفیه و پرداخت‌ها.

نشست‌های کمیتۀ سیاست پولی:

نشست‌های کمیتۀ سیاست پولی بطور ربعوار چهار مرتبه در سال دایر میگردد. شورای عالی در جریان نشست‌های ربعوار خویش یک نشست پیرامون مسایل سیاست پولی را دایر می‌کند و تصامیم آنها تا زمان منظوری‌ شورای عالی مدار اعتبار می‌باشد. در پایان هر نشست کمیتۀ سیاست پولی، رئیس این کمیته یک کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کند تا در مورد تصامیم که روی مسایل اخیر سیاست پولی و اوضاع اقتصاد بزرگ بطور جمعی اتخاذ گردیده، بحث و گفتگو کنند.