آرشیف نظام بانکی

اسناد تقنینی  
اساسنامه بانک انکشاف صادرات افغانستان دریافت فایل
اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان دریافت فایل
اساسنامه بانک انکشاف صنعتی دریافت فایل
اساس نامه بانک ملی افغان دریافت فایل
تعدیل ماده ششم اساسنامه بانک انکشاف صنعتی دریافت فایل
تعدیل مجدد ماده پنجم اساسنامه بانک ملی افغان دریافت فایل
تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی دریافت فایل
تعدیل ماده پنجم اساسنامه بانک ملی افغان دریافت فایل
قانون اخذ صکوک دریافت فایل
ضمیمه شماره سوم مقرره استخدام در بانکها دریافت فایل
ضمیمه شماره یک مقرره استخدام در بانکها دریافت فایل
فرمان در مورد انتشار بانکنوتهای (پول افغانی) نو دریافت فایل
فیصله مبنی بر انتقال صلاحیت نشر پول دریافت فایل
قانون بانکهای صنعتی افغانستان دریافت فایل
ضمیمه شماره (۱) قانون پول و بانکداری افغانستان راجع به الغای قانون بانکهای صنعتی دریافت فایل
قانون پول و بانکداری افغانستان دریافت فایل
عفو تکتانه و تکتانه اضافی قروض بانک انکشاف زراعتی دریافت فایل
مقررات قروض بانک انکشاف صنعتی افغانستان دریافت فایل
مقررات استخدام در بانکها دریافت فایل
مقرره بانکنوت ها و سکه های فلزی مروجه افغانستان دریافت فایل
مقرره تنظیم معاملات اسعاری دریافت فایل
مقرره فند تشویقی کارکنان بانکهای جمهوری افغانستان دریافت فایل
مقرره کارکنان بانکهای جمهوری افغانستان دریافت فایل
اوراق سهم  
1

 

2

 

3

 

4

 

5