اعلانات کاریابی

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۷:۳۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  اقتصاد دان ساحوی زون غرب

آمریت: آمریت عمومی سیاست پولی

گرید: هشتم  (۸)

تاریخ آغاز: ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۵ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴   

نوع اعلان: . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۱۶:۱۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  اداره کنندۀ سیستم

آمریت:  تحلیل معاملات و راپورهای مالي          

گرید: هشتم  (۸)

تاریخ آغاز: ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۴      

تاریخ ختم: ۱۵ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴  . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۱۶:۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: معاون بخش تکنالوژی معلوماتی

آمریت:  تحلیل معاملات و راپورهای مالي

گرید: نهم(۹)

تاریخ آغاز: ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۵ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴   

نوع . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۱:۷
Background image

اعلان بست خالی

عنوان بست: صراف

گرید: پنجم (5)

تعداد بست: 5

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: 27 شوال المکرم- 1444

تاریخ ختم: 7 ذوالقعده الحرام- 1444

اولویت به درخواست های داده میشود که از ولایات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۴ - ۹:۵۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد تحقیقات اقتصادی

آمریت:  آمریت عمومی سیاست پولی

گرید: نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۳ شوال المکرم ۱۴۴۴      

تاریخ ختم: ۹ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴     

نوع . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۶ - ۹:۴۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر ارشد ERP

آمریت:تکنالوژی معلوماتي

گرید: هفتم) ۷(

تاریخ آغاز:۶ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم:۱۹ شوال المکرم ۱۴۴۴       

نوع اعلان: داخلی و خارجی  

نوع . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۸ - ۱۰:۵۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد ثبت اعتبارات عامه

آمریت: ثبت اعتبارات

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۵ رمضان المبارک ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۳ شوال المکرم ۱۴۴۴

نوع اعلان: خارجی

نوع استخدام . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  نظارت کننده مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم      

آمریت:  نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

گرید:  هشتم  (۸)

تاریخ آغاز: ۱۷ رمضان المبارک ۱۴۴۴  

تاریخ . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ - ۱۱:۲۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده داخل ساحه مؤسسات پول الکترونیکی

آمریت:  نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی        

گرید:  هشتم) ۸(

تاریخ آغاز: ۱۷ رمضان المبارک ۱۴۴۴  

تاریخ ختم: ۲۸ . . .

Pagination