تاریخچه د افغانستان بانک

د افغانستان بانک قرار تصویب شماره 152 مورخ 3/2/1318 مجلس وزرا، تصویب شماره 11 مورخ 19/6/1318 شورای ملی، تصویب تاریخی 12/6/1318 مجلس اعیان و منظوری 5280/1317 تاریخی 17/11/1318 حضور شاهانه به سرمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست ملیون افغانی در پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد که در داخل و خارج کشور با اختیارات و وظایف لازم میتوانست نمایندگی و فروع خود را تأسیس و بانکهای سکتوری را تعیین نماید. نظام بانکداری افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال 1312 هجری شمسی پا به عرصه وجود گذاشت و قبل از تأسیس د افغانستان بانک، امور بانکداری دولتی را این بانک به پیش میبرد.

بیشتر

DAB

دیدگاه

دیدگاه د افغانستان بانک عبارت است از دیدگاه یک نهاد پولی است که بهترین شیوه ها و دستورالعمل های بین المللی را در ساحه تحکیم ثبات قیم و ایجاد نظام سالم مالی به منظور تأمین ثبات اقتصاد کلان کشور، انکشاف سکتور خصوصی و رشد فراگیر اقتصادی فراهم می نماید.

ماموریت

ماموریت د افغانستان بانک عبارت از تحقق ثبات قیم و ایجاد نظام مستحکم مالی می باشد.

اهداف

هدف عمدۀ د افغانستان بانک عبارت از تامین و حفظ ثبات قیمت های داخلی است، سایر اهداف د افغانستان بانک که تابع هدف اولیه آن میباشد، عبارت اند از حمایه سیالیت (نقدینه گی)، قابلیت پرداخت دیون، فعالیت مؤثر سیستم ثابت مالی متکی بر اقتصاد بازار و تقویه سیستم پرداخت مصئون، سالم و مؤثر ملی. د افغانستان بانک با در نظر داشت هدف اولیه اش سیاست های کُلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دوامدار را تقویه مینماید.

وظایف عمده

وظایف عمده ای د افغانستان بانک عبارت از:

(1) طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی افغانستان;(2) طرح، اتخاذ و اجرای سیاست ارز و ترتیبات اسعار افغانستان نگهداری و ادارۀ ذخایر رسمی اسعار افغانستان;(3)چاپ،ضرب، و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان;(4) انجام وظایف منحیث بانکدار، مشاور و نمایندۀ مالی دولت;(5) صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانکها، صرافان اسعار،عرضه کنندگان خدمات پولی، مجریان سیستم پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار،  مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که د افغانستان بانک می تواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید;(6) ایجاد، نگهداری و توسعۀ سیستم مؤثر و سالم جهت پرداخت و انتقال اسناد بهادار که ازطرف دولت یا د افغانستان بانک صادر شده باشد و تصفیه و تسویۀ حساب معاملات پرداختی و معاملاتیکه درچنین اسناد بهادار صورت می گیرد، می باشد.

هفت رکن ستراتیژیک

پلان ستراتیژیک د افغانستان بانک از سال 2017 الی2020 را در بر میگیرد که یک طرح برای فعالیت‌های د افغانستان بانک می‌باشد. اصل‌های ستراتیژیک در تداوم نخستین پلان ستراتیژیک ایجاد گردیده و اولویت‌ها و فعالیت‌های آیندۀ پلان ستراتیژیک جدید د افغانستان بانک را ترتیب می‌نماید. اصل‌های ستراتیژیک به عنوان طرح برای بهبود فعالیت‌ها و استفادۀ مؤثر منابع در چهار سال آینده که برمبنای هفت اصل ذیل ستراتیژیک استوار می‌باشد، استفاده خواهد شد.

رکن اول استراتیژیک

ارتقای مؤثریت سیاست پولی در راستای حمایت از رشد و ثبات اقتصادی.

 

 

رکن پنجم استراتیژیک

افزایش و حفظ مؤثریت سازمانی وکسب اطمینان از استمرار فعالیت های اصلی و ارتقای میکانیزم های اداری وعملیاتی.

رکن دوم استراتیژیک

تحکیم زیربناها و چارچوب حقوقی، مقرراتی و نظارتی بمنظور تأمین سلامت ثبات نظام مالی و بالا بردن اعتماد عامه به سیستم بانکی کشور.

 

 

رکن ششم استراتیژیک

انکشاف زیر بنا های فیزیکی، تحکیم امنیت و ارتقای زیربنا ها وسیستم های تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی یا ICT .

رکن سوم استراتیژیک

توسعه خدمات مالی که بر مبنای آن د افغانستان بانک مصمم بر آنست تا با متنوع سازی محصولات و خدمات مالی وهمچنین ایجاد بازار های جدید با توجه خاص به گروپ های محروم مالی نظیر خانوار ها و شرکت های کوچک و متوسط، دسترسی مردم به خدمات مالی را تسهیل و انواع خدمات مُدرن بانکی را گسترش دهد. 

رکن هفتم استراتیژیک

بهبود سیستم مدیریت منابع بشری بمنظور فراهم سازی زمینه برای افزایش کارایی ورشد کارمندان.

رکن چهارم استراتیژیک

تحکیم مصؤنیت و مؤثریت نظام پرداخت و جلوگیری و کنترول از خطرات احتمالی در سیستم پرداخت و ایجاد سیستم مرکزی برای اوراق بهادار.

ارزش های محوری

ارزش های محوری اجراآت د افغانستان بانک را تشکیل میدهد، این ارزش ها بیانگر هویت د افغانستان بانک بوده و خط مشی و مسیر اجراآت آن را مشخص می سازد، کارکنان د افغانستان بانک مکلف می باشند که در اجرای وظایف خویش ارزش های محوری این بانک را مدنظر داشته باشند. ارزش های محوری د افغانستان بانک را موارد ذیل تشکیل میدهد:

تعهد به تأمین منافع عامه: د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

 

 

حسن التفات به مراجع ذیربط: د افغانستان بانک مفتخر خواهد بود تا بهترین خدمات را به مراجع ذیربط به شمول حکومت(که دافغانستان بانک بحیث نماینده پولی آن عمل مینماید) عرضه نماید.

حسن سلوک و درستکاری: د افغانستان بانک به رعایت شئون مسلکی و درستکاری در فعالیت های خویش متعهد است.

 

شفافیت: د افغانستان بانک نظارت عامه را بر تمام اقدامات خویش پذیرفته و از آن استقبال می نماید.

رهبری نمونوی: د افغانستان بانک در هر دو سطح سازمانی و انفرادی طوری عمل خواهد نمود که بحیث سرمشق قرار گیرد.

 

کار گروهی: د افغانستان بانک به کار جمعی در سطح و بین واحد های اداری متعهد می باشد.

مساوات و عدالت: د افغانستان بانک به رویه منصفانه با مشتریان، کارکنان و سایر مراجع ذیربط متعهد می باشد، این امر شامل ایجاد ماحول مناسب کاری و تساوی جنسیتی (جندر) می باشد.

حفظ محرمیت: د افغانستان بانک در تمام معاملات با مشتریان، کارکنان و سایر مراجع ذیربط سطح مقتضی محرمیت را حفظ خواهد نمود.

چارت تشکیلاتی د افغانستان بانک