مقرره ها

عنوان رده  
مقرره تنظیم و نظارت فعالیت صرافی ها و خدمات پولی مقرره ها دریافت  سند
مقرره تنظیم و نظارت مؤسسات تادیاتی مقرره ها دریافت  سند
مقرره صدور و لیلام اوراق بهادار مقرره ها دریافت  سند
مقرره حمایت از حقوق مشتریان در سکتور مالی مقرره ها دریافت  سند

پالیسی سیستم پرداخت بین البانکی و تصفیه اوراق بهادار افغانستان (AIPSSS (RTGS – ACH

مقرره ها

دریافت  سند

مقررۀ انتقالات الکترونیکی وجوه مقرره ها دریافت  سند
مقرره ثبت تأمین هزینه ها مقرره ها دریافت  سند
مقرره جوازدهی و نظارت از سیستم‌های پرداخت و انتقال اوراق بهادار (مجری خدمات تادیات) مقرره ها

دریافت  سند

مقرره بازار ثانوی برای اوراق سرمایوی مقرره ها دریافت  سند
مقرره لیلام اسعار  مقرره ها دریافت  سند
تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی مقرره ها

دریافت  سند

مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی مقرره ها دریافت  سند
مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم مقرره ها دریافت  سند
مقرره مسوولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم مقرره ها دریافت  سند
مقرره تنظیم و نظارت مؤسسات اجارۀ مالی مقرره ها دریافت  سند
مقرره تنظیم و نظارت مؤسسات پول الکترونیکی مقرره ها دریافت  سند
مقررۀ ثبت اطلاعیه های حقوق رهنی بر اموال منقول مقرره ها دریافت  سند
مقررۀ گزارش دهی اعتبارات مقرره ها دریافت  سند
مقرره طرز اجراآت مقرره ها دریافت  سند
مقررۀ عملیات تادیات داخلی د افغانستان بانک مقرره ها دریافت  سند
نشربانکنوت های جدید مقرره ها دریافت  سند
مقرره ذخيره الزامی بتاسی از پاليسی پولی مقرره ها دریافت  سند