گالری

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

حمایت از سکتور بانکی حمایت از رشد و شکوفایی کشور است

پول ما هویت ماست. حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

به سلسله معرفی دستاورد های د افغانستان بانک طی سال مالی 1401: عرضه بانکنوتهای جدید و تعویض با بانکنوتهای مندرس و ثبات نرخ افغانی در مقابل سایر ارز ها

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

سلسله معرفی دستاورد های عمده د افغانستان بانک طی سال مالی 1401: تامین سیالیت یا نقدینه گی در مرکز و ولایات

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

سلسله معرفی دستاورد های عمده د افغانستان بانک طی سال مالی 1401: افزایش در ذخایر ارزی با وصف دسترسی محدودی که به قسمتی کوچک این ذخایر داشته ایم

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های شما میباشد

سلسله معرفی دستاورد های د افغانستان بانک طی سال مالی ۱۴۰۱: بحث ثبات پول ملی در مقابل سایر ارز ها

سلسله معرفی دستاورد های عمده د افغانستان بانک طی سال مالی ۱۴۰۱: بحث تطبیق موثر سیاست های پولی و دست یافتن به هدف اولیه بانک

پول افغانی نماد افتخار، اقتدار و هویت ملی ماست

Pagination