فارمت ها و دستورالعمل های گزارش دهی

 بانکها

عنوان رده  
دساتیر در مورد راپور های مالی: فورمه تصنیف دارایی ها فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
جدول تصنیف دارایی ها فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
بیلانس شیت (مدغم) فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
هدایات در مورد راپور های مالی: بیلانس شیت( مدغم) فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه گذارشدهی اقلام اضافی بیلانس شیت فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورم راپوردهی اقلام اضافی بیلانس شیت فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه تفکیک سپرده ها به اساس مبلغ و تعداد مدت تعیین شده، ربعوار فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
گزارش قروض و تعهدات مقروضین بانک فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
مشتقات و اقلام خارج از بیلانس شیت فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
توزیع جغرافیایی اقلام دارا یی های انتخاب شده فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
گزارش نفع و ضرر (مدغم) فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه گذارشدهی اقلام اضافی گذارش نفع و ضرر فارمت فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورم راپوردهی اقلام اضافی گزارش نفع وضرر فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی حساسیت نرخ تکتانه فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
سروی نرخ تکتانه فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی ترکیب حسابات مربوط به سرمایه گذاری فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی ترکیب حسابات سرمایه گذاری فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
جدول تناسب سیالیت فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
لست قروض باقی مانده فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورم راپوردهی مربوط به اقلام وضعیت باز اسعار خارجی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
وضعیت باز تبادله اسعار فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند

 فورمه راپو دهی قروض صعب الحصول و غیر سنجشی

فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمهً راپور دهی توزيع قروض به اسا س کشور و ولايات فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
تطابق دادن ذخائر فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
تطابق دادن ذخائر کریدتی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورم راپوردهی مربوط به سرمایه مقرراتی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی به اساس سکتور  فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند
پلان مرکبه حسابات تجارتی فارمت های صورت حساب مالی دریافت سند