قوانین

عنوان رده  
قانون بخش صرافان و خدمات پولی قوانین دریافت فایل
قانون د افغانستنان بانک قوانین دریافت فایل
قانون بانکداری افغانستان قوانین دریافت فایل
قانون اجارۀ مالی قوانین دریافت فایل
قانون اسناد قابل معامله قوانین دریافت فایل
قانون رهن اموال منقول و رهن اموال غیر منقول در معاملات بانکی قوانین دریافت فایل
تعدیلات قانون جلو گیری از تمویل تروریزم، جریده رسمی  1170 قوانین دریافت فایل
تعدیلات قانون جلو گیری از تمویل تروریزم، جریده رسمی 1181 قوانین دریافت فایل
قانون جلو گیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم قوانین دریافت فایل
قانون جلو گیری از تمویل تروریزم، جریده رسمی 1146 قوانین دریافت فایل