اعلانات کاریابی

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مشاور حقوقی    

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم:12سرطان 1400  

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

تعقیب بدهی، و  . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول فروشات

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400  

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

فروش دارایی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول تعقیب قضایا

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400 

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

مطالبه حکم تخلیه و . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول آرشیف

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22جوزا 1400   

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

حفظ و نگهداری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: محاسب مسلکی

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

چک و کنترول راپور های . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر مالی

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم: 12 سرطان  1400           

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

ترتیب پلان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر جمع آوری دارایی ها 

اداره :مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22جوزا 1400   

تاریخ ختم:12سرطان 1400  

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

نظارت و  . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر حقوقی

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم:12سرطان 1400

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

رسیدگی به تمام بخش های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۱:۲۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:آفیسر برنامه های آموزشهای خارجی  

آمریت: منابع بشری

گرید:ششم

تاریخ آغاز: 13جوزا 1400  

تاریخ ختم:2 سرطان 1400   

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

همآه . . .

Pagination