لوگوی د افغانستان بانک

لوگوی د افغانستان بانک در دو دایره طرح گردیده است. دردایره اولی، نام د افغانستان بانک که یک بر سه ام حصه دایره را در بر گرفته است  با سال تاسیس 1318 ه ش (1339 م ) در دو جناح راست و چپ دایره درج گردیده است.  درپائین دایره  دوشاخ گاو بشکل برآمده  که نمادیست از چگونگی نگهداری پول در زمانه های قدیم.

DAB Logo

در دایره دومی که  داخل دایره اولی میباشد، یک رُخ سکه قدیمی تاریخی جابجاگردیده است. این سکه ازمکشوفه های بدست آمده در باخترزمین قدیم (بلخ امروزی) است ودر دوره حکمروایی ایکراتیدیس در افغانستان  قدیم قابل چلند بوده است.

به اساس معلومات اداره محترم موزیم ملی افغانستان این سکه ها از قلعه  زال بدست آمده است که دارای یک ریشه غنی تاریخی فرهنگی بوده  ونمایانگر اینست که از زمان های خیلی قدیم (بیش از دو هزار سال قبل) در این سرزمین نظام پولی حاکم ومسکوکاتی درجریان مبادلات، درچلند بوده است.

سکه حاوی نقش  دو مرد سوار بر دو  اسپ با بدست داشتن دو نیزه میباشد که بطرف جلو در حرکت اند،  دواسپ سوار نیزه بدست، دو برادر اند به نامهای  kastor   و pollux باکلاه های مخروطی شکل و دو ستاره بالای کلاه دو اسپ سوار وجود دارد که  نمایانگر میترائیزم که احتمال میرود از آریائیان قدیم باشند ؛ در بالای آن واژه Eukratides که مفهوم" به شاه بزرگ" را میدهد جا داده شده است. سکه که درلوگو جا داده شده است یک سکه نقره یی میباشد و ازسال 1358 در لوگوی بانک مرکزی که مخلوطی از نماد های فرهنگی باختری و یونانی میباشد، معرفی گردیده است؛  نوع خط آن نیزانکشاف یافته خط آرامی است که درعهد سلسله کوشانی ها ونفوذ ساسانی ها دربخش های از باخترزمین مرسوم گردیده وبه زبان یونانی میباشد.