دوره کار آموزی

د افغانستان بانک منحیث نماینده مالی، بانکداری و مشاور دولت با در نظر داشت اصل ماده پنجم استراتیژیک خویش که اداره جمعی سالم میباشد، وجایب و مکلفیت های مشخص را در این راستا دنبال نموده که از آن جمله با ساخت پالیسی دوره پرکتیک فراهم نمودن زمینه دوره آموزشی وکاریابی در ادارات دولتی، برای آن عده از جوانان محصل مؤسسات علمی که در رشته های اختصاصی  چون اقتصاد، منابع بشری، محاسبه مالی و سایر رشته  های مرتبط به نظام مالی و بانکی تحصیل نموده و یا مینمایند، میباشد. قسمتی از متن پالیسی دوره پرکتیک  قرار ذیل است:

۱. ساحه تطبیق:

به آن عده از محصلین که پوهنتون های دولتی به منظور سپری نمودن دوره پرکتیک به د افغانستان بانک معرفی میگردد، حق اولویت داده میشود. این پالیسی مشمول حال آن عده از محصلین که در  مؤسسات عالی، مسلکی و رشته های اختصاصی، تحصیلات خویشرا چه در داخل و یا در خارج کشور به پیش میبرند، میشود.

۲. شرایط پذیرش:

۱. ۲. محصلین داخل کشور بشکل انفرادی پذیرفته نمیشوند، نماینده مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی (دولتی یا خصوصی) باید قبل از معرفی محصلین، با د افغانستان بانک تفاهم نامه رعایت از پالیسی پرکتیک را به  امضاء  برسانند. و مکلف به تطبیق آن میباشند.

۲.۲. محصل باید افغان بوده و یا تابعیت افغانستان را داشته باشد، در صورت که تابعیت افغانستان را داشته باشد هویت خود را با ارائیه تذکره و یا پاسپورت افغانستان، ثابت میسازد.

۳.۲. محصلین باید جدیداً فارغ باشند یا حد اقل پنج سمستر و یا معادل آن سال را تکمیل نموده باشند تا موضوعات مورد ضرورت را برای ترتیب مونوگراف در بانک تهیه، ماموریت تحقیق خویشرا سپری نماید و یا تحت آموزش در ساحه عمل قرار گیرند.

۴.۲. آن عده از محصلین که در ادارات دولتی و یا سایر نهاد ها قبل از معرفی به د افغانستان بانک مقرر شده باشند، برای تکمیل دوره پرکتیک پذیرفته نمیشوند.

۵.۲. محصل باید تعهد نامه اصول و طرز سلوک کاری را پذیرفته و همچنان ضمانت نامه را طی مراحل نماید.

۶.۲. زمان محصل به دوره پرکتیک پذیرفته میشود که اوسط نمرات آن در جریان تحصیل حد اقل ۷۵ فیصد باشد .

۷.۲. محصل مکلف به رعایت مفاد مندرج در این پالیسی بوده در عمل آن را رعایت و تطبیق می نماید.

 ۳. معرفی محصلین:

۱.۳. محصلین باید یک ماه قبل از آغاز دوره پرکتیک از جانب پوهنتون مربوطه رسما به د افغانستان بانک معرفی گردند.

۲.۳. پوهنتون مربوط و یا محصلین باید موضوعات ذیل را در آغاز معرفت به بانک تسلیم نمایند.

۱.۲.۳. ترانسکریب نمرات

۲.۲.۳. لیست موضوعات که محصلین  نیاز به فرا گیری دوره آموزشی آن دارند.

۳.۲.۳. دوره پرکتیک به کدام منظور است: ترتیب مونوگراف، تحقیق یا آموزش در ساحه عمل

۳.۳. مرکز آموزش و رشد کارمندان بعد از تشخیص و صدق همه مسایل ضروری تفاهم نامه را با مؤسسه علمی مربوطه به امضاء میرساند.

۴.۳. مرکز آموزش و رشد کارمندان تعهد اصول و طرز سلوک و ضمانت نامه را از نزد ایشان اخذ می نماید.

۳.۵. در آغاز برنامه دوره پرکتیک، مرکز آموزش و رشد کارمندان  آمریت عمومی  منابع بشری د افغانستان بانک، مکلف به معرفی آمریت / مدیریت و از اهداف عمده د افغانستان بانک بوده و مفاد مندرج  این پالیسی را به سمع آنها می رساند.

۴. مدت دوره پرکتیک:

مدت دورۀ پرکتیک به اساس لزوم دید و تقاضای مؤسسات تعلیمی با در نظر داشت پروسیجر مربوط که بعداً توسط مرکز آموزش و رشد کارمندان منابع بشری د افغانستان بانک  ترتیب و تنظیم میگردد، به دو نوع میباشد:

۱.۴. ۲۰ روز

۴.۴. ۳۰ روز (یک ماه)

۵. ساعات کاری:

اوقات کاری محصلین به دو نوع ذیل تقسیم میشود که به اساس لزوم دید بانک، و ضرورت   مؤسسه تحصیلی  مربوطه و محصلین در یکی از این اوقات تنظیم میگردد:

۱.۵.    ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ قبل از ظهر (نیمه اول روز)

۲.۵.  ۱:۰۰ الی۰۰ :۴ عصر (نیمه دوم روز)

۶. تعداد پذیرش محصلین در یک زمان:

د افغانستان بانک به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب آموزشی برای محصلین و جلوگیری از سکتگی در اجرای وظایف امورات یومیه کارکنان د افغانستان بانک محصلین را بطور ذیل می  پذیرد:

۶. ۱.  در یک سال حد اعظم به تعداد ۸۰ محصلین از پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی داخل کشور

۲.۶. در یک سال حد اعظم به تعداد ۲۰ محصلین  از نهاد های تحصیلی خارج از کشور

۳.۶. در یک ربع به تعداد حد اعظم ۲۰ محصلین از پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی داخل کشور

۴.۶. در یک ربع به تعداد حد اعظم ۵ محصلین خارج از کشور

۷. رشتۀ تحصیلی:

 د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی افغانستان  مطابق قانون بانکی  وجایب و مکلفیت های مشخص دارد، لهذا آن عده از محصلین را که در رشته های اختصاصی مانند اقتصاد، منابع بشری، محاسبه مالی و سایر رشته های مشابه تحصیل نموده و از جانب مؤسسات علمی و پوهنتون ها به منظور سپری نمودن دورۀ پرکتیک  معرفی میشوند،  زمینه سپری نمودن  دوره آموزشی را فراهم می سازد، مگر آن عده از محصلین که در رشته های خلاف مسئولیت ها، اهداف و وجایب د افغانستان  بانک، رشته های تحصیلی خویشرا دنبال می نماید، پذیرفته نمیشوند.

۸. پذیرش در زونها:

د افغانستان بانک در زون های هفت گانه خویش برای محصلین پوهنتون ها دوره آموزشی برگزار نمی نماید.