مؤسسات مجوز مالی

صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانکها، صرافان اسعار و عرضه کنند گان خدمات پولی یکی از جمله وظایف اساسی د افغانستان بانک است. نظارت از بانکها، صرافی ها، عرضه کننده گان خدمات پولی و راه اندازی بررسی و نظارت های داخل ساحه، تحلیل و ارزیابی خارج ساحه، اقدامات اصلاحی و تنفیذی بمنظور داشتن یک سیستم مالی سالم و با ثبات در افغانستان  مدنظر می باشد. 

نظام مالی افغانستان متشکل از بانک ها و نهاد های غیربانکی مالی است .در کنار بانک ها صرافان، عرضه کننده گان خدمات پولی، مؤسسات الکترونیکی پولی و شرکت های خدمات پولی و صرافی که جزء از نهاد های مالی غیر بانکی بشمار میروند، فعالیت می کنند.

اعطای  جواز و نظارت از بانکها و نهاد های مالی غیر بانکی  از وظایف د افغانستان بانک به شمار میروند.

بانکها

در نظام بانکی کشور 12 بانک فعالیت می کندکه متشکل از  3 بانک دولتی، ۷ بانک خصوصی و دو نمایندگی بانکهای خارجی میباشد .

بانک ملی افغان

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۶ جولای ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: شاکر جلالی
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۲۱۱۹
یمیل آدرس: info@bma.com.af
ویب سایت: www.bma.com.af
سویفت: BMAFAFKA
آدرس: ابن سینا وات - کابل افغانستان

پشتنی بانک

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۲
تاریخ جوازدهی : جوزا ۲۶ جون ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: حافظ غلام اسحاق
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۳۸۶۳
ایمیل آدرس: info@pashtanybank.com
ویب سایت:  www.pashtanybank.com
سویفت: PIBA AF KA
آدرس: محمد جان خان وات کابل افغانستان

نوی کابل بانک

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۰۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۸ اپریل ۲۰۱۱
رئیس هیئت عامل:   خیبر عمرخیل
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@newkabulbank.af 
ویب سایت: www.newkabulbank.af
سویفت: KABU AF KA
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو، کابل –  افغانستان 

عزیزی بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۲۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۳ جون ۲۰۰۶
رئیس هیئت عامل: میرویس شیرزاد
شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۴۴۷۰
ایمیل آدرس: info@azizibank.af
ویب سایت: www.azizibank.af
سویفت: AZBAAFKA
آدرس:  چهار راهی زنبق مقابل سفارت ترکیه  کابل افغانستان 

بانک بین المللی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۱۲۰۲
تاریخ جوازدهی:  ۲۲ مارچ ۲۰۰۴
رییس هیئت عامل: جوزف کراسو جنیور
شماره تماس: ۰۲۰۲۵۵۱۱۱۱
ایمیل آدرس: info@aib.af 
ویب سایت: www.aib.af
سویفت: AFIB AF KA
آدرس:  سرک میدان هوایی، بی بی مهرو، کابل افغانستان

بانک اسلامی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۳
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: امیر خلیل الرحمان
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@ibafg.af
ویب سایت: www.ibafg.com
سویفت:  
آدرس: چهاراهی ملالی زیژنتون کال- افغانستان

میوند بانک

نوع بانک: بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۱
تاریخ جوازدهی: ۳۱ دسمبر ۲۰۰۸
رئیس هیئت عامل: احمد منیر نوید
شماره تماس: ۰۲۰۲۷۰۰۳۰۰
ایمیل آدرس: info@maiwandbank.com
ویب سایت: www.maiwandbank.com
سویفت:  
آدرس: چهار راهی طره باز خان، شهر نو، کابل افغانستان

افغان یونایتد بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۵۰۱
تاریخ جوازدهی: ۴ اکتوبر ۲۰۰۷
سرپرست افغان یونایتد بانک: نارایان رائو
شماره تماس: ۲۰۲۲۰۳۸۳۴
ایمیل آدرس: info@afghanunitedbank.com
ویب سایت: www.afghanunitedbank.com
سویفت: AFGUAFKA
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو کابل- افغانستان

اولین بانک قرضه های کوچک

نوع بانک:   بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۱۲۰۱
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: ضیاوالدین حیدری
شماره تماس:  
ایمیل آدرس: info@fmfb.com.af
ویب سایت: www.fmfb.com.af
سویفت: FMFBAFKA
آدرس: سرک کلوله پشته، ناحیه ۴ ، کابل- افغانستان

غضنفر بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۲
تاریخ جوازدهی :      ۱مارچ ۲۰۰۹
رئیس هیئت عامل: خسرو فضلی
شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۱۱۱۱
ایمیل آدرس: info@ghazanfarbank.com
ویب سایت: www.ghazanfarbank.com
سویفت: --
آدرس: سرک اصلی شیرپور، ۸۶۶ کابل - افغانستان

نشنل بانک پاکستان

نوع بانک: نمایندگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۴۲۰۱
تاریخ جواز دهی: اکتوبر ۲۰۰۳ 
مدیر نمایندگی: تاهر جمیل
شماره تماس: ۲۰۲۳۰۲۷۲۹ ۰
ایمیل آدرس: nbpkbl.operations@yahoo.com
ویب سایت: www.nbp.com.pk
سویفت: NBPA AF KA
آدرس: وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان

الفلاح بانک

نوع بانک:  نمایندگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۱۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۱ می ۲۰۰۵
مدیر نمایندگی: اویس اکرم
شماره تماس: ۰۲۰۲۲۰۳۳۶۲,۰۲۰۲۲۰۳۳۶۳
ایمیل آدرس: naeems@bankalfalah.com
ویب سایت:  www.bankalfalah.com
سویفت: ALFHAFKA
آدرس: شهر نو، خانه نمبر ۲۷۹  سرک دوم، کابل- افغانستان

مؤسسات غیر بانکی

مؤسسات غیر بانکی شامل صرافان، عرضه کنندگان خدمات پولی، موسسات الکترونیکی پولی و  شرکت های خدمات پولی و صرافی میشود.

لست مؤسسات پولي الكترونيكي مجوز دریافت سند
لست صرافی های سال 1399 صرافان دریافت سند
خدمات پولی در کابل دریافت سند
خدمات پولی در ولایات افغانستان دریافت سند