هیئت عامل

اعضای هیئت عامل متشکل از رییس کُل، معاون اول و معاون دوم د افغانستان بانک میباشد، هیئت عامل مسوول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات د افغانستان بانک می باشد.

 

اعضای هیئت عامل: