شورای عالی

د افغانستان بانک دارای شورای عالی منحیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری بوده که اعضای آن مسؤل طرح سیاست های کُلی د افغانستان بانک و نظارت بر اداره و فعالیت های آن می باشند، شورای عالی مرکب از هفت عضو بوده که به اساس فرمان رییس جمهور مقرر میگردند. دوره خدمت اعضای شورای عالی پنج سال می باشد. جلسه شورای عالی د افغانستان بانک در هر سه ماه یک بار تدویر میگردد و در صورت ضرورت میتواند قبل از میعاد معینه نیز دایر گردد.

اعضای شورای عالی:

3

داکتر شاه محمد محرابی، عضو

داکتر شاه محمد محرابی بر اساس پیشنهاد مؤرخ 13 عقرب 1394 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 1904 مؤرخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ مقام محترم ریاست جمهوری بصفت عضو شورای عالی د افغانستان بانک مجدداً توظیف گردید. محترم داکتر محرابی در سال 2003 منحیث عضو شورای عالی توظیف گردیده و بر اساس تجارب و تخصص که داشت، ایشان دوباره توظیف و اکنون بحیث رییس کمیته تفتیش د افغانستان بانک نیز ایفای وظیفه مینمایدمحترم داکتر شاه محمد محرابی تحصیلات خود را به سویه  لیسانس در رشته اقتصاد در پوهنتون پولتخنیک کلفورنیا  به پایان رسانیده و سند ماستری خود را در بخش اقتصاد از پوهنتون سینسیناتی کشور آمریکا و سند دوکتورای  خود را در بخش اقتصاد و تعلیم و تربیه نیز از کشور آمریکا  بدست آورده است. محترم داکتر شاه محمد محرابی در سمت مشاوریت ارشد با دو وزیر پیشین وزارت مالیه نیز انجام وظیفه نموده و مدتی را هم منحیث آموزگار مضمون اقتصاد در مقطع ماستری و لیسانس در چندین پوهنتون ها و انستیتوت های امریکا سپری نموده است. داکتر محرابی چندی هم در سمت ریاست انجمن بین المللی آگاهی جامعه بین المللی و انجمن اقتصاددانان ویرجینیا ایفای وظیفه نموده است. همچنان، آقای محرابی در این مدت دستآوردهای چشمگیری داشته است که از آن جمله به صفت سردبیر ژورنال انجمن جهانی آگاهی و سردبیر مسئول ژورنال اقتصاد کار نموده است. محترم داکتر محرابی همچنان به عنوان عضو هیئت مشاور انجمن اقتصادی و مالی آمریکای شمالی (NAEFA) و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه (MEA) کار نموده است. داکتر  محرابی  دارای دانش مسلکی و تخصصی در بخش امور مالی و بانکی بوده و همزمان در بخش مالی و تجارت دارای تجربه غنی کاری و آموزش دهی میباشد. محترم داکتر محرابی مقاله های زیادی علمی- تخصصی در رشته های اقتصاد، مالی و بانکی و توسعه را نیز به رشته تحریر در آورده است که در اینجا میتوان از چند مقاله آن مثل "سکتور مالی افغانستان"، "بانک مرکزی و سیاست پولی مکزیکو"، "برنامه ریزی و سیاستگذاری در ایران"،"پلان استراتیژیک پنج ساله گمرکات افغانستان"، "تحولات اخیر در شرق میانه"، "ساختار مالیاتی و زراعتی سودان"، "سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پورتوریکو"و "تاثیر اقتصادی اوپک" نام برد.

6

 

عبدالوکیل منتظر، عضو 

 دوکتور عبدالوکیل منتظر بر اساس پیشنهاد مؤرخ 11 حمل 1397 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 422 مؤرخ 5 جوزای 1397 مقام محترم ریاست جمهوری بصفت عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین گردیده است. محترم عبدالوکیل منتظر دارای سند لیسانس رشته اقتصاد از پوهنتون کابل بوده، سند ماستری خود را در بخش مدیریت کار از کشور آلمان و سند دکتورای خود را در بخش اقتصاد از کشور استرالیا، بدست آورده است. محترم دوکتور عبدالوکیل منتظر در سال 1975  کار خود را بحیث معاون پروفیسور در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل آغاز نموده و الی 1977 با این سمت ادامه کار داده است. محترم منتظر بین سالهای 1995 تا 1992 ضمن پیشبرد سمت دستیار پروفیسور اقتصاد پوهنتون کابل، بحیث آمر دیپارتمنت احصائیه و عضو بورد این فاکولته نیز ایفای وظیفه نموده است. دوکتور منتظر مدتی را بحیث رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز بوده که دوره خدمت ایشان در این سمت سالهای1992  تا 1998 را در بر میگیرد. محترم منتظر پس ازسال 1998 الی 2004 بحیث عضو اکادمیک پوهنتون ننگرهار، عضو بورد پوهنځی اقتصاد و از سال 2005 الی 2015 بصفت آمر دیپارتمنت مدیریت بازار پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهار، ایفای وظیفه نموده است. دوکتور  عبدالوکیل منتظر دارای دانش مسلکی و تخصصی در بخش امور  مالی و تجارت بوده و همزمان در بخش مالی و مدیریت تجارت دارای 40 سال تجربه آموزش دهی، میباشد.

4

 

محمد نعیم عظیمی، عضو 

پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی به حیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و توظیف شد. پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی براساس پیشنهاد مؤرخ ۱۱ حمل سال ۱۳۹۷ ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره ۴۲۲ مؤرخ ۵ جوزای سال ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضو شورای عالی دافغانستان بانک تعیین گردید. موصوف دارای سند لیسانس و ماستری در رشتۀ مالی و دکتورا در رشتۀ اقتصادسنجی مالی از پوهنتون دولتی بوندلکهاند کشور هندوستان است. وی در سال ۲۰۱۰ با تحریر مقاله‌ای تحقیقی زیر عنوان «استراتیژی رسیدن به بازارهای بین‌المللی از طریق کشت بدیل» تندیس بهترین تحقیق در سطح کشور هندوستان را از محترم داکتر شکیل‌الزمان انصاری عضو کانگرس و نخست وزیر پیشین بیهار بدست آورده است. وی بیش از ۲۸ مقالۀ علمی تحقیقی خویش را در ژورنال‌های بین‌المللی کشورهای کانادا، آمریکا، بریتانیا و هندوستان نشر نموده و ده‌ها مقالۀ علمی دیگر را در ژورنال‌های ملی ثبت نموده است. محترم پوهنمل دکتور عظیمی یک تن از استادان دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری پوهنخی اقتصاد پوهنتون کابل بوده و علاوه برآن به حیث معاون علمی پوهنتون کابل و عضو کمیسیون تحصیلات عالی ماستری و دکتورای وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه می‌نماید. وی در کنار مسئولیت تدریس در برنامه‌های لیسانس اقتصاد پوهنتون کابل، سهم بارز در تدریس و رهنمایی برنامه‌های ماستری آن پوهنځی نیز دارد.