گالری

مختصر از فعالیت های آمریت عمومی خطرات و رعایت قانون

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت و ترویج پول افغانی

پول رایج کشور ما افغانی است، در خرید و فروش از آن استفاده می نمائیم

پول رایج کشور ما افغانی است، در خرید و فروش از آن استفاده می نمائیم

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت و ترویج پول افغانی

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت پول افغانی

پول رایج کشور ما افغانی است، در خرید و فروش از آن استفاده می نمائیم

د افغانستان بانک تا اکنون به هیچ فرد یا شرکتی جواز فعالیت آنلاین فورکس را صادر ننموده و فعالیتهای آنها غیر قانونی می باشد

پول رایج کشور ما افغانی است، در خرید و فروش از آن استفاده می نمائیم

برای جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام پول افغانی از بکس جیبی استفاده نمائید

شما میتوانید در هر جا و هر زمان، بدون محدودیت، با استفاده از کارت های ”اف پی “از تمام ماشین های اتومات صرافی پول نقد دریافت نمایید.

کلیپ ممنوعیت فعالیت صرافی های آنلاین

کلیپ ممنوعیت فعالیت صرافی های آنلاین

پول رایج کشور ما افغانی است، در خرید و فروش از آن استفاده می نمائیم

کلیپ ممنوعیت فعالیت صرافی های آنلاین

اطلاعیه مبنی بر ممنوع بودن فعالیت صرافی های آنلاین!

Pagination