موزیم

از آنجاییکه د افغانستان بانک مسئولیت چاپ و نشر بانکنوت ها و ضرب مسکوکات جدید را در ادوار مختلف تاریخی به عهده داشته و در این میان در دوره های مختلف بنا بر لزوم دید دولت ها، بانکنوت ها و مسکوکات جدید چاپ و ضرب زده شده است تا سیر مبادلات و داد و ستد، سریع و بدون کدام مشکل صورت گیرد؛ اینک د افغانستان بانک برای معرفی سیر بانکنوت ها و مسکوکات در افغانستان، موزیمی را ایجاد نموده است که در آن مسکوکات دوره های یونان و باختری، هخامنشی ها، کوشانی ها،  ساک ها، ساسانی ها، کیداری ها، ظهور اسلام، غزنوی ها، سلجوقی ها و... را گرد هم آورده و نیز بانکنوتهای دوره های مختلف از آغاز پیدایش تا حال را در موزیم مذکور قرار داده است تا در صورت نیاز، بازدیدکنندگان علاقمند، محصلین، محققین و سایر علاقمندان بتوانند از معلومات مفید موجود در این موزیم استفاده نمایند .قابل یاد آوریست که در جنب مسکوکات و بانکنوت ها در این موزیم، یک سلسله تحایفی را که سران دول  به رئیس جمهور اسلامی افغانستان و سایر اراکین بلند پایه دولتی اهدا نموده و ایشان طبق روحیه از خود گذری آنرا به خزانه د افغانستان بانک در جمع دارایی های ملی تحویل داده اند، نیز نگهداری می شود .

هدف تأسیس موزیم د افغانستان بانک:

موزیم د افغانستان بانک تنها به منظور استفاده محققین ایجاد نشده است، بلکه بمنظور ارائه سیر تاریخی پول در افغانستان به منظور ارائه فرهنگ و دستاورد های مادی و معنوی افغانستان و به منظور انگیزه دادن به مردم و شریک ساختن آنها در غنامندی دستاورد های افغانستان ایجاد شده است. تمام مردم، عام و خاص، شاگرد و محصل، محقق و آگاه امور می تواند با غنامندی موزیم تاریخی د افغانستان بانک در پویایی فرهنگ و آگاهی تاریخی شریک شوند .

 موزیم د افغانستان بانک، عرصه ای برای تقویت آموزش غیر رسمی شاگردان و محصلین کشور به شمار می رود، جایی که در تقویت ارزش های فرهنگی با ایشان همکاری صورت گرفته و در فضای دوستانه زمینه را برای بحث و تبادل نظر در زمینه افتخارات تاریخی کشور فراهم می سازد .

ماموریت (Mission) موزیم د افغانستان بانک:

 ماموریت موزیم د افغانستان بانک فراهم سازی عرصه آموزش در زمینه تاریخ پولی افغانستان برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزش جزوی لاینفک ماموریت موزیم د افغانستان بانک است .

دیدگاه (Vision) موزیم د افغانستان بانک:

موزیم د افغانستان بانک مکان مناسب برای تقویت آگاهی عامه از میراث های پولی و تاریخی کشور ماست؛ از اینرو یک نهاد عامه است که در خدمت مردم برای استفاده مردم ایجاد شده است. فراهم  ساختن زمینه های آموزش، ارتباطات و تبادل نظر برای بازدیدکنندگان از تعهدات بنیادی و اساسی این موزیم است. 

DABpic
تحایف

 

بانکنوت و سکه