قوانین

سرليک کټه ګورۍ  
د د افغانستان بانک قانون قوانین

د فایل ترلاسه کول

د افغانستان د بانکدارۍ قانون قوانین

د فایل ترلاسه کول

د مالي اجارې قانون قوانین

د فایل ترلاسه کول

د معاملې وړ سندونو قانو قوانین

د فایل ترلاسه کول

په بانکی معاملو کې د منقول او غیر منقول مالونو د رهن قانون قوانین

د فایل ترلاسه کول

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1170 رسمي جریده قوانین

د فایل ترلاسه کول

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون تعدیلات، د 1181 رسمي جریده قوانین

د فایل ترلاسه کول

د پیسو د وینځلو اوله جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوی قانون قوانین

د فایل ترلاسه کول

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون، د 1146 رسمي جریده قوانین

د فایل ترلاسه کول