خپرونې

د افغانستان بانک مجله (۲۰۲) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۲۰۱) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۲۰۰) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۹) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۸) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۷) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۶) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۵) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۴) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۳) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۲) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۹۱) ګڼه

سپما؛ راتلونکې هوساینه همدا نن په سپما پیل وکړئ، آن که لږ هم وي!

د افغانستان بانک مجله (۱۹۰) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۸۹) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۸۸) ګڼه

Pagination