د بانکی نظام ارشیف

تقنینی سندونه  
د افغانستان  د صادراتو د پراختیا د بانک اساسنامه د سند ترلاسه کول
د افغانستان د کرهڼی پراختیا بانک اساسنامی د سند ترلاسه کول
د صنعتی پرمختیا بانک اساسنامه د سند ترلاسه کول
د افغان ملی بانک اساسنامه د سند ترلاسه کول
د پرمختیا یی صنعتی بانک د اساسنامی د شپږمی مادی تعدیل د سند ترلاسه کول
د افغانی ملی بانک د اساسنامی د پنځمی مادی تعدیل د سند ترلاسه کول
د رهنی او تعمیراتی بانک د اساسنامی د ځلورمی مادی د بیا تعدیل په هکله د سند ترلاسه کول
د افغانی ملی بانک د اساسنامی د پنځمی مادی تعدیل د سند ترلاسه کول
د صکوکو د اخیستلو قانون د سند ترلاسه کول
په بانکونو کی د استخدام مقرری دریمه ګڼه ضمیمه د سند ترلاسه کول
په بانکونو کښی د استخدام د مقرری لومړی ګنه ضمیمه د سند ترلاسه کول
د نوو بانکنوټونو (افغاني پیسو) د خپرولو په باب، د افغانستان د انتقالي اسلامی دولت د رئیس فرمان د سند ترلاسه کول
په څلور دیر شمه ګڼه پریکړه کښی یی د پیسو د خپرولو واک د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت د وزیرانو شورا ته ولیږ داوه د سند ترلاسه کول
د افغانستان د صنعتی بانکونو قانون د سند ترلاسه کول
د افغانستان د پول او بانکداری (۱) ګنه ضمیمه د صنعتی بانکونو د قانون د لغو کیدو په باره کې د سند ترلاسه کول
د افغانستان د پیسو او بانکداری قانون د سند ترلاسه کول
د تکتانی او د کرنی د پراختیا د بانک د پورونو د زیاتی تکتانی د بخښلو په هکله د سند ترلاسه کول
د افغانستان د صنعتی پراختیا د بانک د پورونو مقررات د سند ترلاسه کول
د بانکونو د استخدام مقررات د سند ترلاسه کول
د افغانستان د مروجه بانکنوتونو او فلزی سکو مقرره د سند ترلاسه کول
د اسعاری معاملاتو د تنظیم مقرره د سند ترلاسه کول
د افغانستان جمهوریت د بانکونو د کار کوونکو د هڅونی د فند مقرره د سند ترلاسه کول
د افغانستان جمهوریت د بانکونو د کارکوونکو مقرره د سند ترلاسه کول
د ونډې پاڼې  
1

 

2

 

3

 

4

 

5