خپرونې

د ۲۰۱۹ کال کلني بولټن ( د ۱۳۹۷ کال د مرغومي څخه تر ۱۳۹۸ کال لیندۍ پورې)

د افغانستان بانک مجله (۱۷۱) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۸-۱۷۰) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۷) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۶) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۵) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۴) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۲) ګڼه

د ۱۳۹۸ کلنی راپور

د افغانستان بانک مجله (۱۶۱) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۶۰) ګڼه

د افغانستان بانک مجله (۱۵۹) ګڼه

اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۲۰۱۹ کال دویمه ربعه

اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۲۰۱۹ کال لومړۍ ربعه

د ۱۳۹۷ مالي کال کلنی اقتصادي او احصائیوي بولټن

د افغانستان بانک مجله (۱۵۸) ګڼه

Pagination