د پولي سیاست کمېټې بیانیه

سرليک  کټه ګورۍ  
د پولي سیاست کمیټې غونډه بیان د سند ترلاسه کول