اداره ناظرکُل

اساسنامه

ماده ۲۱ قانون د افغانستان بانک، ایجاد دفتر ناظرکُل (اداره بررسی داخلی) و تعیین ناظر کُل را در چوکات د افغانستان بانک تصریح میدارد.

دورنما

مبدل نمودن ادارۀ ناظرکُل(دفتر بررسی داخلی) به یک اداره مُدرن، مؤثر، فعال و باظرفیت تا بتواند تمام اجراآت د افغانستان بانک را مستقلانه بررسی نماید.

ماموریت

ماموریت اداره ناظرکُل(دفتر بررسی داخلی) شامل ارائه خدمات مشورتی، مستقل، عینی و بیطرفانه و موازی با مؤثرترین معیارهای بین المللی بوده که به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت امور کاری و سیستم کنترول داخلی د افغانستان بانک طرح ریزی گردیده است.

هدف

هدف اصلی بررسی داخلی، ارائه معلومات معتبر و بیطرفانه به منظورارزش افزایی و تقویت امور دافغانستان بانک.

وظایف و مسئولیت ها:

وظایف اداره ناظرکُل در ماده (۲۱) قانون دافغانستان بانک مشخص گردیده است. ارزیابی و بررسی سیستم کنترول داخلی و کیفیت کارکرد (مرور فعالیت، برنامه ها، پروژه ها) از وظایف و مسئولیت های اداره ناظرکُل شمرده میشود، این وظایف ذیلاً توضیح میگردد :

 • حصول اطمینان از اعتبار و درست بودن معلومات مالی و عملیاتی؛
 • حصول اطمینان از انجام اجراآت طبق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، پلانها، و پروسیجرها ؛
 • حصول اطمینان از موجودیت وسایل و ابزار، حفاظت و نگهداری دارایی های د افغانستان بانک و موجودی فیزیکی آنها؛
 • حصول اطمینان از تشخیص درست خطرات و انجام ارزیابی خطرات از تمامی فعالیت های کلیدی بانک؛
 • مرور و بررسی فعالیت ها و کارکرد های تمامی شعبات بانک به منظور حصول اطمینان از تطبیق نتایج با اهداف تعیین شده و همچنان تطبیق اجراآت موجوده با پلان کاری آنها؛
 • حصول اطمینان از پیشبرد اجراآت به شکل مؤثر و مفید و تأکید روی مؤثریت فعالیت ها در ارائه خدمات بانکی؛
 • و سایر موارد ایکه در ماده (۲۱) قانون دافغانستان بانک تسریع گردیده است.

تشکیلات

دفتر بررسی داخلی تحت مدیریت مستقیم ناظرکُل فعالیت مینماید و ناظرکُل به کمیته بررسی شورای عالی دافغانستان بانک گزارش وظیفوی و به مقام محترم ریاست دافغانستان بانک گزارش اداری میدهد. بمنظور پیشبرد اجراآت خویش اداره ناظرکُل دارای بخش های ذیل میباشد.

۱ تیم های بررسی

۲ بخش اطمینان از کیفیت

۳ بخش تفتیش

۱. تیم های بررسی

در حال حاضر هشت تیم بررسی در ادارۀ ناظرکُل وجود داشته که وظایف ذیل را انجام می دهد:

 • اجراء بررسی (بطور نمونه گیری) به سطح عالی.
 • ارائه معلومات مهم برای طرح پلان سالانه بررسی داخلی.
 • فراهم نمودن برنامه های آموزشی ، راهنمایی نظارتی به اعضای بررسی.
 • همکاری با ناظر کُل یا معاون ناظر کُل در مدیریت اعضای بررسی و همچنان در پلان گذاری، تنظیم، راهنمایی و کنترول وظایف بررسی داخلی.
 • همکاری در آموزش و ارزیابی کار کردگی اعضای جدید التقرر و همچنان اتخاذ اقدامات اصلاحی به منظور تشخیص و رفع مشکلات کار کردگی آنها.
 • مسئولیت تشخیص و ارزیابی خطرات در ساحات دارای خطر د افغانستان بانک و تهیه معلومات کلیدی در پلان بررسی .
 • تنظیم طرزالعمل های بررسی داخلی، بشمول تشخیص و تعریف موضوعات، تعیین معیارهای بررسی و تحلیل شواهد و مدارک و تهیه نمودن اسناد مربوط شعبات تحت بررسی.
 • راهنمایی اعضای بررسی در اجراء مصاحبه ها، بازبینی اسناد، طرح و تطبیق سروی ها، تحریر مکاتیب و ترتیب اوراق کاری.
 • راهنمایی اعضای بررسی در تشخیص، طرح و استناد موضوعات و پیشنهادات بررسی داخلی.
 • ارائه نتایج و یافته های بررسی به کمیته بررسی داخلی و مقام ریاست بشکل کتبی (گزارشات) و شفاهی (پیشکش ها).
 • تحکیم روابط با اعضای بررسی داخلی و سایر کارمندان بانک از طریق جلسات گروهی و ایجاد روابط شخصی
 • کسب دانش مسلکی با استفاده از فرصت برنامه های آموزشی(Training) داخل و خارج از کشور و همچنان کسب عضویت نهاد های مسلکی و شریک نمودن معلومات با تمام همکاران اداره.
 • انجام سایر وظایف که توسط ناظرکُل و یا معاون ناظرکُل سپرده میشود.

۲. سکشن اطمینان کیفیت

وظایف و مسوولیت های سکشن اطمینان کیفیت قرار ذیل است:

 • تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های بررسی داخلی
 • ارزیابی اجراآت تیم های بررسی به منظور حصول اطمینان از تطبیق معیارهای بین المللی بررسی
 • مرور گزارشات بررسی قبل از ارائه آن به ناظرکُل یا معاون ناظرکُل.
 • تأمین و نظارت بودجه برای فعالیتهای بررسی داخلی.
 • تجدید/ تعدیل و مراقبت از پلان عمومی اداره.
 • تشخیص ساحات خطر(Risk Areas)و حصول اطمینان از گنجانیدن آن در پلان بررسی داخلی.
 • اتخاذ و کاربرد از وسایل بررسی(Audit Tools) و استفاده از تکنالوژی به منظور بلند بردن مؤثریت اجراآت بررسی داخلی.
 • هماهنگی با آدیتوران خارجی.
 • موضوعات مربوط تشکیل اداره، استخدام، آموزش و غیره.
 • طرح و تطبیق برنامه های آموزشی و ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان دفتر بررسی داخلی.
 • تطبیق معیارهای سنجش کارکرد(Performance Metrics) و عملکرد بررسی داخلی و نظارت دوامدار از آن.
 • تعقیب سفارشات تیم های بررسی داخلی.
 • تعقیب تصاویب شورای عالی و هیئت عامل دافغانستان بانک.

۳. تیم تفتیش

وظایف و مسوولیت های تیم تفتیش قرار ذیل است:

 • تفتیش قضایای (فریب و غبن) و ترتیب پرونده ابتدایی؛
 • تاپه نمودن اسناد مربوط به د افغانستان بانک چون روزنامچه ها،‌ کتاب حاضری همچنان امضا و تاپه نمودن فورم های عدم مسؤولیت کارمندان بانک؛
 • تفتیش برخورد فیزیکی کارمندان د افغانستان بانک و مدیریت همچو پرونده ها؛ و
 • تفتیش هر قضیه دیگر که منجانب ناظر کُل و ریاست محول میگردد.