آمریت عمومی مالی و محاسبه

معرفی اهداف و وظایف آمریت عمومی مالی و محاسبه:

آمریت عمومی مالی و محاسبه بر اساس جز سوم ماده نهم و ماده یک صد و یکم قانون د افغانستان بانک تشکیل گردیده و وظایف چون  ترتیب راپور های مالی د افغانستان بانک، تهیه و ترتیب بودجه د افغانستان بانک، اجرای معاشات و امتیازات برای کارکنان د افغانستان بانک، اجرای قرضه برای کارکنان د افغانستان بانک، اجرای طلبات و تادیات مالی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت د افغانستان بانک، کنترول معاملات مالی د افغانستان بانک، مدیریت انتقال و نگهداری حسابات غیرفعال، نگهداری حسابات بانکهای معامله دار، مدیریت ذخایر ارزی د افغانستان بانک را بدوش دارد.

ساختار تشکیلاتی:

آمریت عمومی مالی ومحاسبه دارای در ساختار تشکیلاتی خود دارای معاونیت ۱- معاونیت محاسبه، ۲-  معاونیت راپوردهی، کنترول و بودجه، ۳-  معاونیت سی بی اس میباشد که هر یک تحت اثر خود دارای بخش های جدا گانه کاری میباشد.

(۱) معاونیت محاسبه:

معاونیت محاسبه آمریت عمومی مالی و محاسبه مکلف است تا تمام امورات محاسبه و معاملات مالی را مطابق به طرزالعمل محاسبه و معیارهای بین المللی راپوردهی مالی انجام دهد. تمام معاملات محاسبوی شعبات آمریت عمومی مالی و محاسبه (معاشات، قروض، تادیات و طلبات، تطبیقات، حسابات راکد و دارایی های ثابت) توسط معاونیت محاسبه اجرا و سپس به معاونیت کنترول، راپوردهی و بودجه جهت ارزیابی و کنترول راجع میگردد. در کنار آن اجرای معاملات معاشات، امتیازات، قرضه، طلبات، تطبیقات و حسابات راکد و دارائی های ثابت، پیش پرداخت و قابل پرداخت مصارف و عواید و همچنان ترتیب بیلانس آزمایشی و بیلانس نهائی از وظایف عمده این معاونیت بشمار میرود.

مدیریت معاشات:

این مدیریت مکلف است تا معاملات معاش، اضافه کاری، امتیازات تحصیلی و تخصصی و سایر پرداخت های مربوط به کارکنان دافغانستان را در مطابقت با طرزالعمل های نافذ به کارکنان د افغانستان بانک اجرا نماید.

مدیریت قرضه:

این مدیریت مکلف است تا قرضه های متفرقه، عروسی، تحصیلی، اعمار منزل و خرید سرپناه را در مطابقت با طرزالعمل های نافذ به کارکنان بانک مرکزی اجرا نماید.

مدیریت طلبات و تادیات مالی:

این مدیریت مسئول اجرای معاملات تدارکاتی، قرارداد های ساختمانی، فسخ طلب های تعمیراتی، انتقال مصارف یومیه، اجرای طلب های سفر، انتقال مالیات کپیتال نوت ها و سپرده های شبانه به حساب وزارت  مالیه، اجرای مصارف ماکولات، اجرای معاملات قابل‌ پرداخت و تصفیه آن،  اجرای مصارف پیش ‌پرداخت و تصفیه آن، دور حساب نشر پول، ارزشیابی هفته وار طلا و معاملات تاریخی میباشد.

مدیریت دارایی های ثابت:

این مدیریت مسئول حصول/ مالکیت عمومی دارایی د افغانستان بانک، تثبیت دارایی د افغانستان بانک، محاسبه ارزش نرم افزار ها و تجهیزات اعانه شده، مدیریت پروسه ارزش گذاری مجدد دارائی دافغانستان بانک، ارزشگذاری در خصوص ازدیاد و کاهش دارائی دافغانستان بانک، تثبیت اوقات ارزشگذاری مجدد، سنجش استهلاک/ امورتایزیشن و سایر امورات مربوط به دارائی های ثابت دافغانستان بانک میباشد.

مدیریت انتقال و نگهداری حسابات غیرفعال:

این مدیریت مکلف به ترتیب گزارش حسابات غیر فعال، انتقال وجوه حسابات غیرفعال، پرداخت وجوه برای مشتری، انتقال وجوه به وزارت محترم مالیه و افتتاح و انتقال وجوه به حسابات غیر فعال مشتریان میباشد.

مدیریت تطبیقات:

این مدیریت مکلف به اجرای تطبیقات بر حسابات بانک های معامله دار د افغانستان بانک، تطبیقات بر حسابات ال سی،  اجرای تطبیقات بر حسابات سرمایه گذاری ها و دیگر اوراق بهادار خریداری شده، تعقیب مبالغ نا تطبیق و ترتیب راپور تطبیقات بانک های معامله دار میباشد.

مدیریت بک آفس ذخایر ارزی دافغانستان بانک:

این مدیریت مسئول معرفی و مدیریت امضاء کننده گان مجاز د افغانستان بانک، درج معاملات ذخایر ارزی د افغانستان بانک در سیستم بانکداری، تائید سپرده های میعادی و تبادله اسعار نزد بانکهای خارجی، انتقال وجوه جهت سرمایه گذاریها و انجام پرداختها در بانک های خارجی و خرید و فروش اسناد/ اوراق بهادار خارجی د افغانستان بانک میباشد.

 (۲) معاونیت کنترول، راپوردهی و بودجه:

معاونیت کنترول، راپوردهی و بودجه مکلف است تا راپور های مالی را تهیه و اجراات مالی و محاسبوی آمریت عمومی مالی و محاسبه را کنترول نماید. این معاونیت منحیث یک عضو و سرتیم در هماهنگی با دیگر شعبات این آمریت  در تهیه و ترتیب راپور مالی سالانه دافغانستان بانک مسئول میباشد و تحت اثر این معاونیت مدیریت کنترول مالی، مدیریت راپوردهی و مدیریت بودجه فعالیت انجام میدهند.

مدیریت بودجه:

ترتیب بودجه بانک مرکزی بر اساس سال مالی صورت میگیرد، که به بخش های عواید و مصارف عادی و مصارف سرمایوی دسته بندی میشوند، مدیریت بودجه با سایر آمریت ها در خصوص تفسیر، توحید، همآهنگی و فراهم آوری سهولت ها جهت ترتیب بودجه دوشادوش کار مینماید. در عین زمان ارائه گزارش های مختلف النوع از تطبیق بودجه و ارائه آن به مقام های ذیصلاح و مراجع ذیربط نیز از وظایف این مدیریت میباشد. مسؤده بودجه د افغانستان بانک بعد از تحلیل و ارزیابی از سوی این مدیریت به کمیته بودجه ارائه گردیده که بعد از بحث و تبادل نظر جهت نهائی سازی به هیئت عامل بانک مرکزی ارائه میگردد و در اخیر بعد از نهائی سازی مسؤده بودجه جهت منظوری به شورای عالی د افغانستان بانک ارائه میگردد.

مدیریت کنترول مالی

این مدیریت بدوام اجراات مدیریت های زیر اثر معاونیت محاسبه مالی، مراحل کنترولی را طبق طرزالعمل کنترول مالی از طریق بررسی اسناد، محاسبه دوباره جداول محاسبوی، تطبیق و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت بر اجراتیکه بر مبنی تصاویب و احکام، مکاتیب و استعلام ها، تصدیق ها، آویزات مالی، جدول های محاسبوی، انوایس ها و بل ها، اسناد های قراردادی، تست ها کیفیت، جواز ها، اسناد سفر و فورمه جات صورت گرفته اند،کنترول مینماید.

مدیریت گزارش دهی مالی

این مدیریت مسئول حفظ و نگهداریچارت حسابات و تطبیق آن میباشد، ضمناً مکلف است تا امنیت مواد و معلومات مالی را بک اپ یا نگهداری نماید. قابل یادآوریست که گزارش دهی ماهانه و سالانه د افغانستان بانک به مراجع مربوط و ترتیب صورت حساب بیلانس آزمایشی، صورت حساب نفع و ضرر ، صورت حساب بیلانس مالی، صورت حساب جریان نقده، صورت حساب شرکای ذینفع نیز از وظایف اساسی این مدیریت میباشد.

(۳) معاونیت سی بی اس

با در نظرداشت این پیشرفت، مدیریت سی بی اس د افغانستان بانک مسئول دارد تا با خدمات بانکی را عرضۀ و امور محاسبه را سریع، شفاف ومطمئن بسازد و در عین زمان تسهیلات آنرا برای اجرای امور کاری کارمندان فراهم سازد. ارائۀ خدمات به کارمندان و مشتری دافغانستان بانک از طریق مودیول های سیستم سی بی اس و سایر سیستم های متصل آن ، تشریک مساعی و همکاری با تمام مدیریت/آمریت‌ها و با بانک‌های خصوصی، تنظیم و تجدید اپلیکیشن‌های دافغانستان بانک و جوابگو طبق التزامات قانونی، اهداف اساسی این معاونیت میباشند.