سکتور خارجی

این سکتور مسوولیت دارد که معلومات احصائیوی در مورد تجارت خارجی (صادرات و واردات اجناس و خدمات)، عایدات اصلی و ثانوی و همچنان معاملات مالی و سرمایوی افغانستان با جهان را جمع آوری کند. ارقام سکتور خارجی از جمله شاخص‌های کلیدی اقتصادی بانک‌های مرکزی و سایر موسسات پولی می‌باشد. این ارقام معلومات لازم در مورد وضعیت ذخایر بیرونی و همچنان بدهی‌های کشور بشمول نقدینگی و قروض خارجی را فراهم می‌کند. در ضمن، ارقام سکتور خارجی در مورد انتقالات وجوه ارسالی (به خارج از کشور)، وجوه ارسالی به داخل کشور از طرف کارگران بیرون مرزی و برعکس آن، معلومات ارائه می‌کند. بطور مشخص می‌توان گفت که معلومات مورد نیاز احصائیوی برای بیلانس تادیات عبارت از معاملات میان افراد ساکن و غیر ساکن کشور می‌باشد.

ارقام سکتور خارجی بطور ربعوار گردآوری می‌شود. علاوه بر این، این سکتور گزارش‌های تحلیلی ربعوار و سالانۀ را در قالب بولتن احصائیوی و اقتصادی د افغانستان بانک، تهیه و ترتیب می‌کند. برای بهبود کیفیت ارقام سکتور خارجی، معلومات که از منابع مختلف چون سیستم گزارش‌دهی معاملات بین المللی (ITRS) که عمدتاً از بانک‌های تجارتی جمعآوری شده و از طرف دولت و سازمان‌‌های غیر دولتی بکار می‌رود، استفاده می‌شود. در موقع طرح ریزی مفصل سیاست‌های پولی و نرخ مبادله، گردآوری بموقع معلومات نهایتاً مهم می‌باشد. در کنار این، ارقام سکتور خارجی نیز برای پالیسی سازان اقتصاد بزرگ و همچنان سکتور خصوصی حایز اهمیت فراوان می‌باشد.