بهرنی سکتور

دا سکتور د بهرنۍ سوداګرۍ ( د توکو او خدمتونو د صادراتو او وارداتو) د اصلي او ثانوي عوایدو او همدا ډول له نړۍ سره د افغانستان د مالي او پانګه ایزو معاملو په اړه د احصائیوي معلوماتو د راټولولو مسؤولیت په غاړه لري. د بهرني سکتور شمېرې د مرکزي بانک او نورو پولي مؤسسو د مهمو اقتصادي شاخصونو له ډلې څخه ګڼل کیږي. دا شمېرې د بهرنیو زېرمو د وضعیت او همدا ډول د نقدینه ګۍ او بهرني پور په ګډون د هېواد د پوراینو په اړه لازمه معلومات وړاندې کوي. د دې ترڅنګ، د بهرني سکتور شمېرې له هېواد څخه بهر د لیږدیدونکو پیسو د لیږدولو، له بهر څخه د کارګرانو لخوا هېواد ته د پیسو د لیږدولو په اړه او د هغه برعکس معلومات وړاندې کوي. په ځانګړې توګه کولای شو ووایو چې د اداینو بیلانس لپاره د اړتیا وړ احصائیوی معلومات د هېواد د مېشته او نا مېشته اسخاصو ترمنځ له معاملو څخه عبارت دي.

د بهرني سکتور شمېرې په ربعواره توګه راټولیږي. سربېره پردې، دا سکتور درې میاشتني او کلني څېړنیز راپورونه د افغانستان بانک د احصائیوي او اقتصادي بولټن په اډانه کې جوړ او ترتیبوي. د بهرني سکتور د شمېرو د کیفیت د ښه والي لپاره هغه معلومات چې له بېلابېلو سرچینو لکه؛ د نړیوالو معاملو د راپورونو سیستم (ITRS) چې په ټولیزه توګه له سوداګریزو بانکونو څخه راټول شوي او د دولت او غیر دولتي ادارو لخوا ترې کار اخیستل کیږي، کارول کیږي. د پولي سیاستونو او د مبادلې نرخ د هر اخیزې طرحې جوړونې پر مهال د معلوماتو پر وخت راټولول ډېر مهم دي. د دې ترڅنګ، د بهرني سکتور شمېرې د لوی اقتصاد د پالیسۍ جوړونکو او همدا ډول خصوسي سکتور لپاره خورا ډېر ارزښت لري.