ارتباطات سیاست پولی

مادۀ 105 گزارش‌دهی در مورد سیاست پولی

105.1  هر زمانی‌که وضعیت ذخایر خالص اسعاری د افغانستان بانک در هفت روز بیشتر از 20 درصد کاهش نشان دهد، د افغانستان بانک کتباً موضوع را با رئیس جمهور و وزیر مالیۀ افغانستان در میان میگذارد.  

105.2 د افغانستان بانک باید در هر شش ماه یکبار اظهارنامۀ پالیسی را که موارد ذیل داشته باشد، نشر نموده و به پارلمان افغانستان ارائه نماید:

1) شرح و توضیح دلایل در مورد سیاست‌های پولی که باید در دورۀ شش ماه بعدی از طرف د افغانستان بانک تعقیب شود؛

2) شرح اصول که از طرف د افغانستان بانک پیشنهاد میشود تا در روند اتخاذ و اجرای سیاست پولی در جریان دو سال بعدی یا دورۀ طولانی تعقیب گردد.

3) بازنگری و ارزیابی روند اتخاذ و اجرای سیاست پولی د افغانستان بانک در دورۀ که اظهارنامۀ پالیسی  شش ماهۀ قبلی به آن مربوط می‌گردد.

تصامیم سیاست پولی در هر ربع چهار بار در طول یک سال پس از نشست‌های اعضای کمیتۀ سیاست پولی نشر می‌شود. این تصامیم حاوی تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی و اساس تصامیم سیاست پولی که به منظور حصول هدف نهائی سیاست پولی چون ثبات قیم در افغانستان، اتخاذ می‌گردد، می‌باشد.

د افغانستان بانک در مورد وضعیت سیاست پولی خویش عمدتاً از طریق وب سایت‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی می‌کند. رئیس کُل معمولاً پس از هر نشست کمیتۀ سیاست پولی یک کنفرانس مطبوعاتی را دایر می‌کند تا در کنار بیان تصامیم وضعیت سیاست پولی را به رسانه‌ها بازگو کند. به منظور بهبود اطلاع رسانی در مورد سیاست پولی و شفافیت آن، د افغانستان بانک همچنان یادداشت‌های نشست‌های کمیتۀ سیاست پولی را در وب سایت نشر می‌کند.

علاوه بر این، به منظور ارتقای سطح آگاهی عامه در مورد د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی و بخصوص وضعیت سیاست پولی، کارمندان این بانک مخصوصاً کارمندان سیاست پولی در مجتمع‌ها، پوهنتون‌ها و برنامه‌های مختلف النوع پرزنتیشن‌ها و لکچرها را ارائه نموده و با رسانه‌های چاپی و الکترونیکی مصاحبه انجام می‌دهند تا وضعیت سیاست پولی د افغانستان بانک را بیشتر واضح و روشن بسازند.

اخیراً، ادارۀ آگاهی عامه در آمریت عمومی دفتر ریاست ایجاد گردیده تا روند اطلاع رسانی سیاست پولی را برای مردم عام تسهیل نموده و استفادۀ افغانی را از طریق کمپاین‌های آگاهی عامه، راه اندازی لکچرها، اعلانات تلویزیونی و رادیویی، نصب بلبوردها، توزیع بروشورها و سایر مواد د افغانستان بانک و سایر امکانات موجود جهت روشن ساختن اذهان عامه در مورد اهداف، وظایف و پالیسیهای اتخاذی د افغانستان بانک، تنویر سازی نماید.